VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja a použitia (ďalej len „VOP / VOPP“) je vymedzenie pravidiel platných pri predaji voucherov a ich použitie. Tieto VOP/VOPP sú v platnosti od 1. Júla 2020 pre všetky nákupy a / alebo použitia uskutočnené od tohto dátumu.

ROYALBOX si vyhradzuje právo tieto VOP / VOPP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny budú platnými VOP / VOPP tie, ktoré sú platné v deň nákupu alebo použitia voucherov. Kópia týchto dokumentov je k dispozícii na nahliadnutie na trvalom nosiči (PDF) a je možné ich vytlačiť priamo z webovej stránky www.royalbox.sk.

Všetci používatelia / kupujúci / príjemcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v súlade s §8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na uzatváranie zmlúv a používanie stránky v súlade s VOP / VOPP stránky.

Termíny definované nižšie, ktoré začínajú veľkým písmenom, budú mať v týchto zmluvných podmienkach tieto významy (množné aj jednotné číslo):
Príjemca: Osoba, ktorá používa voucher
Darčekový poukaz (tiež nazývaný „elektronický poukaz/voucher“) môže mať nasledujúce prezentácie:
– vo fyzickom formáte s darčekovým voucherom
– v digitálnom formáte ako E-ROYALBOX voucher

Darčekový poukaz nemá žiadnu nominálnu hodnotu a umožňuje vychutnať si zvolený zážitok výmenou za darčekový poukaz alebo vybrať si jeden, alebo viac Zážitkových BOXOV na webe ROYALBOX.sk.

Stránka: Označuje webové sídlo spoločnosti ROYALBOX (www.royalbox.sk)

Poskytovateľ: Označuje poskytovateľa, navrhnutého spoločnosťou ROYALBOX, ktorý príjemcovi poskytuje zážitok/službu.

Kupujúci: Osoba, ktorá zakúpi voucher.

Zážitok: Znamená službu poskytnutú Poskytovateľom Príjemcovi na základe výberu z ponuky obsiahnutej v príslušnom Zážitkovom BOXE. Zážitok môže pozostávať z niekoľkých rôznych a / alebo doplnkových služieb (napríklad: večera, koktail, prístup do kúpeľov, raňajky, masáž, ubytovanie, atď.)

Zážitkový voucher: Zážitkové BOXY sú pripravené a predávané spoločnosťou ROYALBOX a umožňujú Príjemcovi prístup k Zážitku podľa vlastného výberu zo zoznamu Poskytovateľov dostupných a prístupných na Stránke.

Zážitkové vouchery sú v rôznych formátoch:

Darčekový poukaz ROYALBOX

E-ROYALBOX

„Darčekový poukaz ROYALBOX“ sa dodáva vo fyzickom formáte obsahujúcom darčekový poukaz ktorý umožňuje Príjemcovi výber z ponuky Zážitkových BOXOV na Stránke ROYALBOX.

Môže to byť:

Darčeková krabička, ktorá vám umožňuje priamo vybrať zážitok z návrhov v tejto krabici; – Darčeková krabička, ktorá umožňuje na webe vybrať jeden alebo viac darov pre zážitok

„E-ROYALBOX“ je digitálna verzia Zážitkového BOXU, ktorá obsahuje konkrétnu ponuku Zážitkov vybraných z ponuky uverejnenej na stránke ROYALBOX

Všetky Zážitkové BOXY obsahujú darčekový poukaz, ktorý bude po výbere Príjemcu uplatnený u Poskytovateľa.

Na Stránke získate prístup k zoznamu Poskytovateľov a Zážitkov dostupných v Zážitkových BOXOCH.

I. Všeobecné podmienky predaja pre online nákupy

1. Postup zadávania objednávok a tvorba zmluvy

Kupujúci môže nakupovať Zážitkové vouchery či Zážitkové BOXY online, priamo prostredníctvom stránky www.royalbox.sk.

Zadávanie objednávok na webe pozostáva najmä z nasledujúcich krokov:
– Kupujúci vyberie na webe jeden alebo viac Zážitkových BOXOV;
– Ďalej bude Kupujúci vyzvaný, aby si vybral formát svojho Zážitkového BOXU, ako aj spôsob dodania (iba pre fyzické BOXY). Kupujúci bude mať tiež možnosť zadať zľavový kód, ktorým disponuje;

Ak chce kupujúci pokračovať v objednávke, musí:
– V prípade zadávania objednávky v režime hosťa (bez potreby vytvorenia účtu) vyplniť potrebné polia na odoslanie objednávky
– alebo zadať objednávku vytvorením / pripojením sa k svojmu účtu kliknutím na odkaz určený na tento učel.

Otvorenie účtu automaticky umožňuje prístup do súkromného profilu, ktorý Kupujúcemu umožňuje spravovať jeho objednávky, jeho zakúpené Zážitkové BOXY a / alebo ROYALBOX kredity, jeho zmeny Zážitkových BOXOV a osobné informácie uvedené v jeho súkromnom profile.

Kupujúci sa zaväzuje, že všetky informácie, ktoré poskytuje ROYALBOXU sú presné a aktuálne a bez zavádzajúcich znakov. V prípade zmeny sa Kupujúci zaväzuje k aktualizácii týchto informácii prostredníctvom svojho súkromného profilu.

Kupujúci, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, je informovaný, že informácie zadané za účelom vytvorenia alebo aktualizácie jeho účtu sú dôkazom jeho totožnosti. Informácie, ktoré Kupujúci poskytol, sú záväzné ihneď po ich potvrdení. Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že zabezpečí dôvernosť a ochranu svojho používateľského mena a hesla svojho súkromného účtu. Akýkoľvek zásah uskutočnený s užívateľským menom a heslom Kupujúceho sa bude považovať za uskutočnený ním, a preto bude výhradne zodpovedný Kupujúci. Týmto spôsobom Kupujúci výslovne oslobodzuje ROYALBOX od akejkoľvek zodpovednosti v prípade neoprávneného alebo podvodného použitia jeho súkromného profilu treťou stranou. V prípade straty, odcudzenia alebo podvodného použitia Vášho používateľského mena a hesla musí Kupujúci okamžite informovať ROYALBOX, aby získal náhradu súkromného profilu.

Po výbere, zhrnutie, ktoré obsahuje všetky možnosti a celkovú cenu vybraných produktov, kontaktné údaje, náklady na dopravu a spôsob platby, umožní Kupujúcemu overiť podrobnosti jeho objednávky, a teda vykonať potrebné úpravy, pred konečným umiestnením Vašej objednávky.

Objednávka bude vykonaná po prijatí týchto VOP. Predaj sa bude považovať za konečný až po prijatí použitých platobných prostriedkov a po prijatí celkovej ceny spoločnosťou ROYALBOX.

V prípade platieb kreditnou kartou sa zmluva s konečnou platnosťou uzavrie po prijatí platby bankou.

ROYALBOX si vyhradzuje právo zrušiť alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku od Kupujúceho, s ktorou je spor o zaplatení predchádzajúcej objednávky, ktorá nebola zaplatená, alebo v prípade vážneho podozrenia z podvodnej objednávky.

Po konečnom potvrdení objednávky ROYALBOX odošle kupujúcemu e-mailom potvrdenie objednávky vrátane všetkých súvisiacich informácií. Vytlačením a / alebo uchovaním tohto e-mailu bude mať kupujúci dôkaz o svojej objednávke.

Kupujúci by si mal tento e-mail s potvrdením objednávky uschovať a v prípade potreby ho zaslať Príjemcovi. Toto potvrdenie bude potrebné preukázať spoločnosti ROYALBOX ako dôkaz o kúpe v prípade problému s aktiváciou Zážitkového BOXU alebo prípadnou výmenou.

Článok 1.2: Ceny a platobné podmienky

Článok 1.2.1: Cena

Ceny Zážitkových BOXOV, zverejnené na tejto stránke, sú ceny platné v deň objednávky vrátane DPH.

V prípade Darčekovej krabice ROYALBOX nie sú náklady na dopravu zahrnuté v cene, pokiaľ to ROYALBOX výslovne neuvádza. Preto sú tieto náklady fakturované dodatočne a sú uvedené pred konečným potvrdením objednávky.

ROYALBOX nepreberá zodpovednosť za kolísanie mien počas doby platnosti Zážitkových BOXOV, a tak zmena nominálnej hodnoty Zážitku je nesená Kupujúcim, pokiaľ je možné použiť Zážitkový BOX v inej krajine ako je krajina zakúpenia.

Článok 1.2.2: Platobné podmienky

Platba objednávky sa môže uskutočniť podľa výberu kupujúceho platobnou kartou prostredníctvom on line platobnej brány ( pokiaľ je táto možnosť k dispozícii po sumarizácii objednávky ), alebo prevodom na účet tak ako je uvedené nižšie:

Bankovou kartou (Visa, Eurocard / MasterCard, American Express): priamo do oblasti určenej na tento účel zadajte číslo karty, dátum jej platnosti, ako aj jej bezpečnostný kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty. Celková suma pokynu bude naúčtovaná na platobnú kartu v deň uskutočnenia objednávky.

ROYALBOX si vyhradzuje právo pozastaviť spracovanie všetkých pokynov v prípade, že banka odmietne autorizáciu platby. Stránka umožňuje kupujúcemu v čase objednávky dôverne a bezpečne prenášať svoje bankové údaje (zadanie informácií zabezpečené šifrovaním SSL).

Prevodom na účet spoločnosti ROYALBOX

Článok 1.2.3: Bezpečnosť platieb

Aby boli Kupujúci a ROYALBOX chránení pred podvodnými praktikami, sú objednávky Zážitkových BOXOV pravidelne overované. V rámci tohto postupu môže ROYALBOX pozastaviť spracovanie objednávky a kontaktovať Kupujúceho alebo Príjemcu, aby získal potrebné podporné dokumenty na odblokovanie objednávky: dôkaz adresy, totožnosti alebo banky. Tieto podporné dokumenty by mali zodpovedať dodacím a fakturačným údajom zadaným pri objednávke a prípadne údajom o držiteľovi karty.

V prípade objednávky, ktorá má dodaciu adresu odlišnú od fakturačnej adresy, môže byť potrebné, aby ROYALBOX kontaktoval dve uvedené osoby, a to osobu na fakturačnej adrese a osobu uvedenú pre adresu dodacej adresy.

Informácie získané v tejto súvislosti môžu podliehať automatizovanému spracovaniu údajov, ktorých účelom je definovať úroveň bezpečnosti transakcií a bojovať proti podvodom s kreditnými kartami.

Tieto podporné dokumenty si ROYALBOX môže vyžiadať e-mailom, poštou alebo telefonicky. Neposkytnutie podporných dokumentov môže viesť k zrušeniu objednávky.

Článok 1.3: Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľov a používateľov má kupujúci v prípade svojich online nákupov lehotu na odstúpenie od zmluvy v štrnástich (14) dňoch odo dňa prijatia Zážitkového BOXU bez toho, aby musel zdôvodniť odstúpenie alebo zaplatiť zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na nákupy v obchode ani na nákupy online uskutočnené prostredníctvom kreditu ROYALBOX vygenerovaného po zmene.

Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy:

Buď stiahnutím nasledujúceho formulára na odstúpenie: Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy a pošlite ho späť, riadne vyplnený a podpísaný, e-mailom na adresu info@royalbox.sk, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti ROYALBOX sro.

Informovaním ROYALBOXU o Vašom jasnom a jednoznačnom rozhodnutí o odstúpení od nákupu online, a to buď písomne zaslaným e-mailom alebo poštou na vyššie uvedené adresy.

Je nevyhnutné, aby Kupujúci oznámil tieto informácie:
– meno a priezvisko;
– číslo objednávky;
– názov príslušného Zážitkového BOXU;
– príslušné číslo Zážitkového BOXU (alebo vouchera);
– potvrdzovací kód (3 číslice v pravom dolnom rohu darčekového poukazu).

Keď ROYALBOX dostane žiadosť o odstúpenie od zmluvy, okamžite zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia na trvalom nosiči (e-mail).

Akékoľvek odstúpenie požadované v súlade s podmienkami tohto článku bude mať za následok vrátenie všetkých zaplatených súm vrátane prepravných poplatkov zodpovedajúcich štandardným nákladom do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy Kupujúci informoval ROYALBOX o rozhodnutí o odstúpení.

Vrátenie sa uskutoční (bezplatne pre Kupujúceho) v súlade s platobnými prostriedkami použitými pri pôvodnej transakcii, s výnimkou predchádzajúceho výslovného prijatia iných prostriedkov na vrátenie zo strany kupujúceho (napr. voucher, kredit a pod).

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúcim už nie je možné Zážitkový BOX používať ani uplatniť.

Článok 1.4: Dodanie

Článok 1.4.1: Dostupnosť Zážitkových BOXOV

Zážitkové BOXY sú produkty uverejňované v obmedzenom množstve na jednej strane z dôvodu obmedzených prijímacích kapacít Poskytovateľov a na druhej strane z dôvodu obmedzenej doby platnosti Zážitkových BOXOV.

V prípade dočasného alebo trvalého vyčerpania zásob bude kupujúci informovaný že objednávku nemožno dokončiť vo vybranom formáte.

Článok 1.4.2: Miesto dodania

ROYALBOX posiela darčekové krabičky do celého Slovenska a Česka.

Darčekové krabičky budú zaslané na adresu uvedenú Kupujúcim v čase online nákupu. ROYALBOX nezodpovedá za žiadnych okolností v prípade chyby pri zadaní dodacej adresy Kupujúcim alebo v prípade, že v čase dodávky nie je Príjemca darčekovej krabičky na uvedenej adrese. Kupujúci sa však môže obrátiť na ROYALBOX za podmienok stanovených v oddiele 3 – článok 3.1.

Článok 1.4.3: Spôsob a čas doručenia darčekových krabíc

Maximálna dodacia lehota je 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Kupujúci dostane e-mail s potvrdením o doručení objednávky so sledovacím číslom dopravcu, ktorý sleduje doručenie objednávky.

Doručenie bude uskutočnené kuriérskou spoločnosťou.

Objednávky prijaté v sobotu, nedeľu alebo sviatok sa považujú za prijaté prvý pracovný deň po tomto dni. Spracovanie objednávky môže trvať až dva pracovné dni od potvrdenia platby bankou.

Článok 1.4.5: Nároky dopravcu na náhradu škody alebo straty.

Príjemca musí starostlivo skontrolovať dodanú darčekovú krabičku. V prípade poškodených alebo stratených darčekových krabíc to musí príjemca písomne oznámiť priamo na dodacom liste.

Kupujúci, prípadne Príjemca, musí dopravcovi oznámiť a odôvodniť svoje pohľadávky aj poštou do 72 hodín od prijatia objednávky, ktorá je predmetom sporu.

Pokiaľ nie sú pohľadávky oznámené v stanovenej lehote, objednávka bude považovaná za doručenú v dobrom stave a nemôže sa na ňu vzťahovať žiadny následný nárok z ROYALBOXu, pokiaľ Kupujúci nevyužije zákonnú záruku správne a nevznesie nároky na skryté vady.

V prípade, že kupujúci zistí nesúlad medzi darčekovou krabičkou zakúpenou online a dodanou darčekovou krabičkou, musí sa obrátiť na zákaznícky servis ROYALBOXu (pozri oddiel 3 – článok 3.1).

Podmienky používania Zážitkových BOXOV

Článok 2.1: Podmienky používania Zážitkových BOXOV

Článok 2.1.1. Aktivácia Zážitkových BOXOV

Zážitkové BOXY sa aktivujú po zaplatení. Vyžadujú si však iný efektívny čas aktivácie v závislosti od miesta nákupu:

Ak bol darček zakúpený online: aktivácia bude účinná do 30 (tridsiatich) minút od nákupu;

Nesmie sa použiť žiadny Zážitkový BOX, ktorý nebol aktivovaný. V prípade problému s aktiváciou musí byť ROYALBOXU doručený doklad o zakúpení Darčeka zážitkov (e-mail s potvrdením objednávky alebo potvrdenie), aby ste získali jeho aktiváciu.

Vzhľadom na vyššie uvedené si ROYALBOX vyhradzuje právo neodpovedať na reklamáciu súvisiacu s aktivačným problémom po zakúpení darčekovej krabičky mimo autorizovanej distribučnej siete, najmä v prípade nákupu od jednotlivca alebo prostredníctvom ďalšieho predaja medzi jednotlivcami.

Článok 2.1.4. Ponuky spolupracovníkov

Zážitkový BOX ponúka možnosť využitia Zážitku u Sprostredkovateľa; rezerváciu je potrebné vykonať priamo u Sprostredkovateľa Zážitku.

Zážitkový BOX, platí iba pre jeden Zážitok, ktorý si môžete vybrať medzi tými, ktoré sú ponúkané v Zážitkovom BOXE (pozri úplný zoznam spolupracovníkov na webe).

Obsah Zážitkov, zoznam a počet Poskytovateľov daného Zážitkového BOXU sa môžu zmeniť. ROYALBOX sa zaväzuje ponúkať Príjemcovi alternatívne riešenia. Zoznam Poskytovateľov, ako aj ponúkané Zážitky, sa na stránke pravidelne aktualizujú.

Fotografie a redakčný obsah uvedený v Zážitkovom BOXE nie sú zmluvné a môžu sa meniť. Akákoľvek čiastočná alebo úplná reprodukcia je zakázaná.

Poskytovateľ je vždy zodpovedný za správne vykonanie Zážitku; ROYALBOX je zodpovedný iba za podmienok ustanovených zákonom. Ak je to potrebné, ROYALBOX vynaloží maximálne úsilie, aby sa pokúsil nájsť priateľské riešenie konfliktu medzi Príjemcom a Poskytovateľom.

ROYALBOX nezodpovedá za žiadnu stratu / poškodenie / krádež / škodu / úraz, ku ktorej dôjde počas ZÁŽITKU. Príjemca je samozrejme vyzvaný, aby požiadal o súčinnosť Poskytovateľa, v prípade nespokojnosti so Zážitkom.

Bez ohľadu na vyššie uvedené a iba v súvislosti s poskytovaním kombinovaných služieb cestovného ruchu (pozri oddiel 2 – článok 2.5.2.) Bude ROYALBOX plne zodpovedný v prípade zmluvného porušenia pri vykonávaní týchto Zážitkov, čím sa môže Príjemca obrátiť na ROYALBOX a / alebo Poskytovateľa v prípade ťažkostí súvisiacich s realizáciou Zážitku.

Článok 2.1.5. Dostupnosť a dodávka ponúk od spolupracovníkov

Keďže ROYALBOX nemôže zaručiť nepretržitú dostupnosť ponúk Poskytovateľov vybraných Príjemcom, dôrazne sa odporúča, aby Príjemca čo najskôr navštívil web a preštudoval si zoznam Poskytovateľov a aby si čo najskôr vybral a rezervoval svoje skúsenosti.

Pokiaľ nie je na stránke Poskytovateľa alebo priamo v Zážitkovom BOXE uvedené inak, je darčekový poukaz platný každý deň v týždni, vrátane víkendov (v závislosti od dostupnosti, dní a hodín prevádzky Poskytovateľa).

Dodanie zvoleného Zážitku bude možné až po prezentácii:

Pre zážitok rezervovaný prostredníctvom nášho rezervačného systému: e-mailu s potvrdením rezervácie + originálneho darčekového poukazu;

Pre zážitok rezervovaný priamo u spolupracovníka: originálneho alebo tlačeného darčekového poukazu v prípade e-boxu.

Okrem online rezervácie bude doručenie Zážitku uskutočnené potom, čo spolupracovník skontroluje platnosť darčekového poukazu.

Článok 2.1.6. Garancia Poskytovateľov

Poskytovatelia vybraní spoločnosťou ROYALBOX prehlásili spoločnosti ROYALBOX, že vlastnia všetky oprávnenia a osvedčenia, ktoré im umožňujú vykonávať ich Zážitky pravidelne a v súlade s platnými právnymi a regulačnými ustanoveniami.

Príjemca sa však vyzýva, aby si overil, že sám má dostatočné poistné krytie, najmä na vykonávanie určitých športových Zážitkov nazývaných „riskantné“. Príjemcovi sa pripomína, že poskytovanie Zážitkov v dobrých bezpečnostných podmienkach ich nezbavuje dodržiavania základných pravidiel predbežnej opatrnosti pre športové Zážitky, najmä tých, ktoré sa nazývajú „rizikové“. Príjemca podľa toho akceptuje riziká.

Článok 2.2: Obdobie platnosti darov o skúsenosti

Zážitkové BOXY môžu mať rôzne doby platnosti v závislosti od kategórie.

V tomto zmysle si ROYALBOX vyhradzuje právo doplniť a / alebo upraviť zoznam Zážitkov alebo pozastaviť ich distribúciu podľa vlastného uváženia a kedykoľvek.

V prípade, že sa predaj Zážitkové BOXU alebo Zážitku zastaví pred uplynutím doby platnosti, ROYALBOX navrhne Príjemcovi možnosti výmeny/alternatívy.

Článok 2.3: Spôsoby výmeny Zážitkových BOXOV

Vo všetkých prípadoch je zmena vyhradená pre Zážitkové BOXY, ktorých darčekový voucher nebol použitý.

S výnimkou uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prijatia, je Zážitkový BOX nevrátiteľný.

Zmeny sa vždy uskutočňujú na základe kúpnej hodnoty zážitkového darčeka, ktorý sa má vymeniť, tj na základe ceny zaplatenej kupujúcim po znížení alebo prípadnom znížení.

Zmena umožňuje využiť nový Zážitkový BOX, ktorého doba platnosti bude rovnaká ako zostávajúca doba platnosti výmenného Zážitkového BOXU. (t.j.: ak platnosť pôvodného Zážitkové BOXU je do 01.08.2021, tak aj platnosť nového Zážitkového BOXU je do 01.08.2021)

Príjemca môže na webe vykonať výmenu za Zážitkový BOX, ktorého hodnota je vyššia ako hodnota nákupu, za podmienky zaplatenia dodatočnej ceny. Výmena Zážitkového BOXU je spoplatnená sumou 10 EUR vrátane DPH.

Výdavky spojené so zmenami sa môžu zmeniť. Príjemca je vyzvaný, aby sa v deň, keď chce vykonať zmenu, obrátil na stránku a zistil sumu.

Článok 2.4: Online rezervácia pobytov a zájazdov

Článok 2.4.1. Rezervovanie pobytov

Rezerváciu pobytov je možné vykonať v závislosti od vybraného Poskytovateľa, a to buď priamo s ním, alebo prostredníctvom online rezervačného systému, ktorý ponúka ROYALBOX. Aby mohol Príjemca využívať tento rezervačný systém, musí si najprv vytvoriť osobný účet a zaregistrovať svoj darčekový poukaz.

Oddiel 3: Spoločné ustanovenia všeobecných podmienok

Článok 3.1: Zákaznícky servis

Všetky ďalšie žiadosti o informácie a vysvetlenia týkajúce sa nákupu, úhrady, výmeny a fungovania zážitkových darčekov musia byť adresované ROYALBOXu:

poštou spoločnosti

alebo prostredníctvom našej webovej stránky v časti „Kontakt“.

Článok 3.2: Právne záruky zhody a skrytých chýb.

V rámci vykonávania Zážitkov sa pripomína, že ROYALBOX pôsobí ako jednoduchý agent tým, že ponúka Príjemcom Zážitkové BOXY, aby takíto Príjemcovia dostali Zážitky obsiahnuté v Zážitkovom BOXE. Ich zodpovednosť je preto obmedzená na ich postavenie agenta, pričom ROYALBOX je výlučne zodpovedný za správne vykonanie a dodržiavanie Zážitkov Poskytovateľmi.

Článok 3.4: Ochrana údajov

Článok 3.4.1 Ochrana osobných údajov

Užívateľ, Kupujúci a Príjemca sú oboznámení s charakteristikami politiky ochrany osobných údajov implementovanej spoločnosťou ROYALBOX. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na stránke www.royalbox.sk

Článok 3.4.2 Cookies

S cieľom získať viac informácií o používaní cookies, sú Užívateľ, Kupujúci a Príjemca vyzvaní, aby si prečítali Pravidlá ROYALBOX pre cookies dostupné na Stránke www.royalbox.sk

Článok 3.5: Duševné vlastníctvo

Komponenty zážitkových darčekov vrátane textu, fotografií, obrázkov, ikon a log sú výhradným vlastníctvom spoločnosti ROYALBOX. Je prísne zakázané reprodukovať, reprezentovať, modifikovať, prenášať, publikovať, prispôsobovať na akomkoľvek médiu, akýmkoľvek spôsobom alebo akýmkoľvek spôsobom využívať všetky tieto prvky alebo ich časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ROYALBOX.

Stránka je výtvor chránený zákonom o duševnom vlastníctve. Táto stránka a všetky prvky, ktoré ju tvoria (napríklad ochranné známky, logá, texty atď.), Sú výhradným vlastníctvom spoločnosti ROYALBOX, Poskytovateľov alebo tretích strán, a preto požívajú ochranu duševného vlastníctva.

Vstupom na Stránku Užívateľ, Kupujúci a Príjemca dostanú licenciu na obmedzené používanie obsahu Stránok, ktorá nie je exkluzívna a slúži iba na súkromné použitie.

Reprodukcia všetkých dokumentov zverejnených na tejto stránke je preto povolená výlučne na informačné účely a na osobné a súkromné použitie.

Akákoľvek reprodukcia, zmena, atď., úplne alebo čiastočne, stránky alebo akýchkoľvek prvkov, ktoré ju tvoria, ktoré patria ROYALBOXU alebo tretím stranám, na akomkoľvek médiu, na akýkoľvek iný účel, ako na osobné a súkromné použitie, a najmä na komerčné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ROYALBOXU alebo držiteľov práv tretích strán na vytvorenie, je výslovne zakázané a vystavuje používateľa, kupujúceho a / alebo príjemcu stránky trestnému a občianskemu konaniu.

Článok 3.6: Nezávislosť ustanovení

Skutočnosť, že ROYALBOX v určitom čase nevyužíva niektoré z ustanovení týchto všeobecných podmienok, nemôže ROYALBOX interpretovať ako zrieknutie sa niektorej z týchto podmienok zo strany ROYALBOX neskôr.

V prípade, že jedno z týchto ustanovení bude vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení.

Článok 3.7: Rozhodné právo a riešenie konfliktov

Tieto všeobecné podmienky a zmluva uzatvorená v dôsledku objednávky zážitkových darčekov, vrátane otázok týkajúcich sa jej platnosti, výkladu, vykonávania alebo riešenia, podliehajú slovenskému právu.

V prípade akéhokoľvek sporu sa strany zaväzujú, že pred začatím akéhokoľvek sporného konania budú spoločne konať v dobrej viere a pokúsia sa nájsť prijateľné riešenie do tridsiatich (30) dní. Pre tieto účely, si zákazník uplatní tento nárok písomne na adrese , alebo vyplnením formulára dostupného na webe s podpornými dokumentmi.

Kupujúci a Príjemca sú informovaní o tom, že môžu tiež uplatniť nárok na európskej platforme na riešenie sporov, ku ktorej majú prístup online.

V prípade, že sa v tejto veci nedosiahne priateľské riešenie, môže klient požiadať o mediáciu spotrebiteľa vo svojom obecnom informačnom úrade pre spotrebiteľov (OMIC), v jeho lokalite alebo na generálnom riaditeľstve pre spotrebu v ich autonómnom spoločenstve alebo na spotrebiteľskú organizáciu, ku ktorej je pridružená.

Ak nemožno dosiahnuť priateľskú dohodu, spor sa postúpi do výlučnej jurisdikcie súdu, v ktorého obvode má Kupujúci alebo Príjemca bydlisko alebo obvyklé bydlisko, pokiaľ neexistujú opakujúce sa procesné pravidlá.