Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ROYALBOX s.r.o., IČO: 44575904, so sídlom  Horná 35, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 15990/S, zastúpená: Ing. Andreou Pavlovičovou, e mail – info@royalbox.sk, telefón 0911 692269 je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”).

Správca pre splnenie zmluvy, na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti alebo z oprávneného dôvodu bude spracovávať osobné údaje (ďalej len “OÚ”) ktoré ste mu poskytli, alebo ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše osobné údaje bude Správca spracovávať v informačnom systéme osobných údajov.

a) e-shop – internetový obchod – účelom spracúvania osobných údajov je len uzatváranie a plnenie povinností zo zmluvy o obstaraní zážitku na diaľku.
b) Marketing – účelom spracúvania osobných údajov je len marketingová činnosť obstarávateľa.
c) Vernostný program – účelom spracúvania osobných údajov je len odmeňovanie objednávateľa za jeho vernosť a objednávanie zážitkov prostredníctvom obstarávateľa.

Správca získava a spracováva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Vaše osobné údaje bude spoločnosť ROYALBOX sro, so sídlom Horná 35, 97401 Banská Bystrica IČO: 44575904 využívať po dobu 10 rokov od posledného nákupu vykonaného súhlasu za tým účelom.

Po uplynutí stanovenej doby uchovávania osobných údajov správca OÚ vymaže.

V zmysle podmienok stanovených v GDPR máte právo:
a) podľa čl. 15 GDPR na prístup ku svojim osobným údajom,
b) podľa čl. 16 GDPR na obmedzenie spracovania
c) podľa čl. 17 GDPR na výmaz osobných údajov
d) podľa čl. 18 GDPR na opravu osobných údajov
e) podľa čl. 20 GDPR na prenesiteľnosť údajov
f) podľa čl. 21 GDPR podať námietku proti spracovávaniu
g) odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu
h) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré:
a) sa podieľajú na dodaní tovaru / služieb, na realizácii platieb na základe zmluvy
b) zaisťujú služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
c) zaisťujú marketingové služby

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu OÚ, dátových úložísk a úložísk OÚ v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k OÚ majú prístup len poverené osoby.

Zákazník odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany OÚ a že ich v celom rozsahu prijíma a akceptuje.

S týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany OÚ zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú zákazník správcovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2020